Legal information

Förköpsinformation och ersättning

Nedan följer förköpsinformation för Pensiono.se. Om du hellre vill ha den tillsänd dig via e-post eller postad till dig i fysiskt format, vänligen kontakta oss på info@pensiono.se.

Tillstånd och tillsyn

Pensionskontroll (Bolaget) är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan. Bolaget har rätt att distribuera samtliga livförsäkringsklasser samt är registrerat hos Bolagsverket. Bolagets tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. Vidare står Bolaget under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter nedan, avseende marknadsföring och reklam.

Att anställda försäkringsförmedlare hos Bolaget har rätt att distribuera försäkringar samt vilken typ av försäkringar det gäller kan kontrolleras hos Finansinspektionen.

Vägledning

Du som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentrådgivning.

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot Bolaget rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Mattias Fellenius som är klagomålsansvarig via mejl klagomalsansvarig@pensiono.se eller via brev ställt till Bolaget: Klagomålsansvarig, Pensiono.se, Ingenjör Bååths Gata 41, 722 12 Västerås

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Bolaget kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg.

Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast och om Bolaget inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Bolaget ska Bolaget kontakta den klagande och förklara orsaken till detta samt informera om när Bolaget kan förväntas lämna ett svar.

Om en tvist uppstår mellan dig och Bolaget kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

Ansvarsförsäkring

Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.

Försäkringen är tecknad hos IF Skadeförsäkring (adressuppgifter finner du nedan). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot IF Skadeförsäkring. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 300 380 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 7 503 708 euro.

Kvalificerat innehav

Bolaget ägs inte till någon del av något försäkringsbolag och Bolaget innehar inte heller någon ägarandel i något försäkringsbolag, men ingår i samma koncern som Svenska Fribrevsbolaget Försäkring AB.

Grund för distributionen

Bolaget företräder alltid sina kunder, men utför inte någon opartisk och personlig analys. Bolaget distribuerar istället försäkringar från flera försäkringsföretag utan att göra någon opartisk och personlig analys.

Bolaget förmedlar följande typer av försäkringsprodukter:

 • Privat Pensionsförsäkring
 • Tjänstepensionsförsäkring
 • Kapitalförsäkring
 • Sjukförsäkring

Bolaget förmedlar försäkringar från följande försäkringsföretag:

 • Nordnet
 • Futur Pension
 • Folksam
 • Euro Accident

Försäkringsbaserade investeringsprodukter 

Bolaget förmedlar försäkringsbaserade investeringsprodukter, t.ex. fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

Huruvida den rådgivning Bolaget tillhandahåller avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter är baserad på en allmän eller mer begränsad analys av olika produkter kommer Bolaget att informera om i samband med rådgivningen och grunderna för rådgivningen kommer att dokumenteras. Det kommer då även att framgå om Bolaget lämnar råd om försäkringar som Bolaget, helt eller delvis, har utvecklat själv, företag som Bolaget har nära förbindelser med eller andra företag som Bolaget har ett sådant rättsligt eller ekonomiskt förhållande till att det kan påverka rådgivningen.

Bolaget kommer även, i samband med rådgivningen att lämna information om följande:

 • Produkter, leverantörer och placeringsstrategier
 • Hur urvalet av produkter  och leverantörer gjorts, analyserat per typ av produkt
 • Vägledning om och varningar avseende risker med placeringarna
 • Kostnader och avgifter
 • Huruvida Bolaget regelbundet kommer att bedöma lämpligheten avseende de produkter som rekommenderas

Intressekonflikter

För att Bolagets kunder ska kunna känna sig helt trygga med Bolaget har riktlinjer för undvikande av intressekonflikter upprättats. Syftet med dessa är att en kund inte ska kunna drabbas negativt av en intressekonflikt. Exempel på s.k. potentiella intressekonflikter finns i Policy för undvikande av intressekonflikter. Vill du ta del av policyn maila info@pensiono.se

Pris- och ersättningsinformation

Pensionskontroll distribuerar inte försäkring grundad på en opartisk och personlig analys och redovisar detta för kunden innan försäkringsavtal ingås.

Detta innebär att Pensionskontroll får ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed. För att säkerställa att ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed ska Pensionskontroll innan ersättning tas emot från ett försäkringsbolag säkerställa att det inte föreligger intressekonflikter som gör att kundens intresse riskerar att åsidosättas. För detta ändamål har Pensionskontroll tagit fram policy för undvikande av intressekonflikter, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, etiska policy samt en riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed.

Om Pensionskontroll i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter ska ta emot ersättning från någon annan än kunden ska även följande iakttas.

Ersättningen får inte ha någon negativ inverkan på den distributionstjänst eller försäkringsprodukt som distribueras och ersättningen får inte heller försämra Pensionskontrolls förutsättningar att agera hederligt rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa. Vägledning om vad detta innebär återfinns i Pensionskontrolls etiska policy, riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, policy för undvikande av intressekonflikter.

Pensionskontroll får ersättning (provision) löpande under försäkringsavtalens löptid. Denna ersättning betalas ut från den försäkringsgivare där försäkringen placerats. Ersättningen kan skilja sig  åt mellan olika försäkringsgivare och ersättningens storlek och grunderna för hur den bestäms, om ersättningen är stegrande i vissa situationer och huruvida det föreligger annullationsansvar, så informerar Pensionskontroll om detta i samband med försäkringsdistributionen, dock alltid innan försäkringen distribueras.

Pensionskontroll får i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter aldrig ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen till väsentlig del avser tjänster som ännu inte utförts, och ersättning som baseras på premiebetalningar som ännu inte betalats, s.k. up-frontersättning. Till sist är ersättning från någon annan än kunden inte tillåten om dess storlek står i uppenbart missförhållande till den tjänster som utförts.

Exempel på när ersättningen står i uppenbart missförhållande till den tjänst som utförts är om den s.k. löpande ersättningen har höjts under en initial period i syfte att kringgå förbudet att betala ut s.k. up-frontersättning.

Pensionskontroll kommer att redovisa den exakta ersättning som Pensionskontroll erhåller för distributionen i samband med respektive förmedlingstillfälle.

Information om Bolagets behandling av personuppgifter

Bolagets personuppgiftsklausul framkommer längre ner på denna sida eller hör av dig till info@pensiono.se för mer information.

Kontaktuppgifter rörande Bolaget

556862-6609, Ingenjör Bååths Gata 41,  722 12 Västerås. Kontakt: info@pensiono.se

Namnet på den anställda som ska distribuera försäkringen framgår av rådgivningsdokumentationen som upprättas i samband med distributionen.

Kontaktuppgifter myndigheter

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se  finansinspektionen@fi.se

Bolagsverket

851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se konsumentverket@konsumentverket.se

Kontaktuppgifter ansvarsförsäkring

IF Skadeförsäkring, IF Kundservice, Box 190, 851 03 Sundsvall, 0771-56 00 00

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Pensionskontroll.se i Sverige AB (nedan Pensiono.se) behandlar sina kunders personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

Pensiono.se behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare, exempelvis för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

Pensiono.se behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både för Pensiono.se, aktuella försäkringsbolag och kunderna.

Om Pensiono.se upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Pensiono.se detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar Pensiono.se personuppgifter?

Syftet med Pensiono.ses behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla Pensiono.ses försäkringsförmedlingsuppdrag. Pensiono.se använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Pensiono.ses system och alla hos Pensiono.se omfattas av tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar Pensiono.se?

Uppgifter som Pensiono.se behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 

 • Administrativa uppgifter såsom namn, adress telefonnummer, e-postadress och personnummer
 • Uppgifter om kundens behov av försäkring
 • Ekonomisk situation
 • Arbetssituation
 • Familjesituation
 • Boendesituation
 • Målsättningar
 • Försäkringsskydd
 • Finansiella placeringar
 • Bilägande
 • Företagande
 • Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt
 • Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Pensiono.se har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

Om Pensiono.se uppdrag innebär att Pensiono.se ska behandla hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om kund, kommer Pensiono.se före behandlingen att inhämta kunds samtycke. Detta kan när som helst dras tillbaka, och behandlingen av personuppgifterna upphör. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Pensiono.se kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om det saknas laglig grund för att fortsätta lagringen.

Pensiono.se använder den registrerades personuppgifter för att påföra statistiska data på dess profil så att Pensiono.se kan analysera den registrerades profil och leverera bättre tjänster, innehåll och erbjudanden till den registrerade. Dessa uppgifter sparas av en kommersiell 3:e parts aktör i ett pseudonymiserat register (man kan inte  identifiera den registrerade i detta register och inga känsliga uppgifter sparas här) för att styra innehåll från Pensiono.se och andra kommersiella aktörer mot den registrerade.

Vem levererar Pensiono.se personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för Pensiono.se att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Pensiono.se. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Pensiono.se omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Pensiono.se levererar personuppgifter till systemleverantörer för hantering av försäkringar, kunduppgifter för dokumentation och förenkling av kundkontakt samt webb-analys verktyg för kundprofilering och utvärdering av marknadsföringsinsatser.

Marknadsföring

Pensiono.se kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon i den mån Pensiono.se bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Pensiono.se att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

Hur länge lagrar Pensiono.se personuppgifter om kunderna?

Pensiono.se lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Pensiono.se använder sig av, vilka uppgifter om kund som Pensiono.se behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifterna Pensiono.se har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Pensiono.se flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att Pensiono.se behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Pensiono.se uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Pensiono.se har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Pensiono.se har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att Pensiono.se tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Pensiono.se inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur Pensiono.se behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Pensiono.se personuppgiftsansvarig via e-post:

dpo@pensiono.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

 

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Vi använder cookies för att berika kundens onlineprofil när denne besöker våra sajter, appar och digitala tjänster. Denna berikning ligger till grund för bland annat annonsering från Pensiono.se mot kund, samt påverkar vilka tjänster som erbjuds när kund besöker Pensiono.se. Dessa profiler baseras på information som: URL, textinnehåll, IP-adress, cookie-idn, webbläsarinställningar och särskilt taggade handlingar.