Villkor

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför Pensionskontroll.se i Sverige AB (Pensiono.se) behandlar sina kunders personuppgifterPersonuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

Pensiono.se behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som försäkringsförmedlare och jämförelsetjänst, exempelvis för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

Pensiono.se behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det är inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både för Pensiono.se, aktuella försäkringsbolag och kunderna.

Om Pensiono.se upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar Pensiono.se detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar Pensiono.se personuppgifter?

Syftet med Pensiono.se behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla Pensiono.se försäkringsförmedlingsuppdrag. Pensiono.se använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i Pensiono.se system och alla hos Pensiono.se omfattas av tystnadsplikt.

Vilka personuppgifter behandlar Pensiono.se?

Uppgifter som Pensiono.se behandlar kan kategoriseras enligt följande:

 • Administrativa uppgifter såsom namn, adress telefonnummer, e-postadress och personnummer
 • Uppgifter om kundens behov av försäkring
 • Ekonomisk situation
 • Arbetssituation
 • Familjesituation
 • Boendesituation
 • Målsättningar
 • Försäkringsskydd
 • Finansiella placeringar
 • Bilägande
 • Företagande
 • Personuppgifter som syftar till att uppfylla kraven i lagen om undvikande av penningtvätt
 • Information som är nödvändig för att utföra kontroll mot EU:s sanktionslistor.

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag Pensiono.se har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund för behovsanalys och liknande.

Om Pensiono.se uppdrag innebär att Pensiono.se ska behandla hälsoinformation eller andra känsliga personuppgifter om kund, kommer Pensiono.se före behandlingen att inhämta kunds samtycke. Detta kan när som helst dras tillbaka, och behandlingen av personuppgifterna upphör. Behandlingen av personuppgifter som ägde rum när samtycket var aktivt kommer inte att påverkas av återkallandet. Pensiono.se kommer emellertid att radera de aktuella personuppgifterna om det saknas laglig grund för att fortsätta lagringen.

Pensiono använder den registrerades personuppgifter för att påföra statistiska data på dess profil så att Pensiono.se kan analysera den registrerades profil och leverera bättre tjänster, innehåll och erbjudanden till den registrerade. Dessa uppgifter sparas av en kommersiell 3:e parts aktör i ett pseudonymiserat register (man kan inte se identifiera den registrerade i detta register och inga känsliga uppgifter sparas här) för att styra innehåll från Pensiono.se och andra kommersiella aktörer mot den registrerade.

Vem levererar Pensiono.se personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för Pensiono.se att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från Pensiono.se. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från Pensiono.se omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Pensiono.se levererar personuppgifter till systemleverantörer för hantering av försäkringar, kunduppgifter för dokumentation och förenkling av kundkontakt samt webb-analys verktyg för kundprofilering och utvärdering av marknadsföringsinsatser.

Marknadsföring

Pensiono.se kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via post eller telefon i den mån Pensiono.se bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat Pensiono.se att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

Hur länge lagrar Pensiono.se personuppgifter om kunderna?

Pensiono.se lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om försäkringsförmedling samt lagen om försäkringsdistribution måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter det senaste förmedlingstillfället enligt preskriptionsbestämmelserna i dessa lagar. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund Pensiono.se använder sig av, vilka uppgifter om kund som Pensiono.se behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifterna Pensiono.se har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att Pensiono.se flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan förmedlingstjänst via kund.

Rätten till överföring förutsätter dock att Pensiono.se behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla Pensiono.se uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om Pensiono.se har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att Pensiono.se har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att Pensiono.se tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något Pensiono.se inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur Pensiono.se behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta Pensiono.se personuppgiftsansvarig via e-post:

dpo@pensiono.se

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.


Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Cookies

Vi använder cookies för att berika kundens onlineprofil när denne besöker våra sajter, appar och digitala tjänster. Denna berikning ligger till grund för bland annat annonsering från Pensiono.se mot kund, samt påverkar vilka tjänster som erbjuds när kund besöker Pensiono.se. Dessa profiler baseras på information som: URL, textinnehåll, IP-adress, cookie-idn, webbläsarinställningar och särskilt taggade handlingar.
1 Vi samlar in

Via en fullmakt samlar vi in information om dina pensionsförsäkringar.

2 Du jämför

Vi visar vilket bolag som ger dig bättre villkor - du jämför och väljer!

3 Vi byter

Vi kontaktar dig och hjälper dig genomföra flytten.

Starta nu! Det är kostnadsfritt! Kom igång genom att registrera dig, det är kostnadsfritt och tar 30 sekunder.
Vi på Pensiono

Det är vi som hjälper dig spara pengar

Vi på Pensiono
Frågor och svar

FAQ

Frågor och svar
Försäkringsbolag

Vi samlar in information och jämför villkor

Försäkringsbolag