Förköpsinformation och ersättning

Förköpsinformation försäkringsdistributionNedan följer förköpsinformation för Pensiono.se. Klicka här för att ladda ned denna förköpsinformation som PDF. Om du hellre vill ha den tillsänd dig via e-post eller postad till dig i fysiskt format, vänligen kontakta oss på info@pensiono.se.

 

Tillstånd och tillsyn

Pensionskontroll (Bolaget) är en försäkringsförmedlare med tillstånd och under tillsyn av Finansinspektionen, se kontaktuppgifter nedan. Bolaget har rätt att distribuera samtliga livförsäkringsklasser samt är registrerat hos Bolagsverket. Bolagets tillstånd kan kontrolleras i Bolagsverkets register, se kontaktuppgifter nedan. Vidare står Bolaget under tillsyn av Konsumentverket, se kontaktuppgifter nedan, avseende marknadsföring och reklam.

 

Att anställda försäkringsförmedlare hos Bolaget har rätt att distribuera försäkringar samt vilken typ av försäkringar det gäller kan kontrolleras hos Finansinspektionen.

 

Vägledning

Du som är konsument kan få vägledning av Konsumenternas Bank och Finansbyrå samt Konsumenternas Försäkringsbyrå, Konsumentverket (Hallå Konsument) eller av din kommunala konsumentrådgivning.

 

Klagomål

Om du som kund vill framföra klagomål mot Bolaget rörande distribution av försäkring, vänligen kontakta Mattias Fellenius som är klagomålsansvarig på tel nr. 021-475 05 52, via mejl klagomalsansvarig@pensiono.se eller via brev ställt till Bolaget: Klagomålsansvarig, Pensiono.se, Kopparbergsv. 8, 722 13 Västerås.

 

Att framställa ett klagomål är kostnadsfritt och Bolaget kommer att hantera eventuella klagomål med tillbörlig omsorg.


Klagomål ska behandlas effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Klagomål ska besvaras sakligt och korrekt, varvid svaret ska utformas på ett så tydligt sätt som möjligt så att den klagande på ett enkelt sätt kan tillgodogöra sig uppgifterna. Klagomålet ska besvaras snarast och om Bolaget inte kan besvara ett klagomål inom 14 dagar från det att klagomålet kommit in till Bolaget ska Bolaget kontakta den klagande och förklara orsaken till detta samt informera om när Bolaget kan förväntas lämna ett svar.

 

Om en tvist uppstår mellan dig och Bolaget kan denna prövas av svensk allmän domstol. Du som är konsument kan även få din tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden.

 

Ansvarsförsäkring

Bolaget och dess försäkringsförmedlare omfattas av en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada. Den försäkringen täcker eventuell skadeståndsskyldighet som vi kan ådra oss mot dig som är kund.


Försäkringen är tecknad hos IF Skadeförsäkring (adressuppgifter finner du nedan). Om du som kund drabbas av en skada eller ekonomisk förlust där du anser att Bolagets agerande har vållat denna har du möjlighet att rikta krav direkt mot IF Skadeförsäkring. Om du vill göra anspråk på skadestånd måste du dock underrätta Bolaget om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en skada som gäller försäkringsförmedling är 1 250 618 euro och den högsta ersättning som sammanlagt kan betalas ut under ett år är 7 503 708 euro.

 

Kvalificerat innehav

Bolaget ägs inte till någon del av något försäkringsbolag och Bolaget innehar inte heller någon ägarandel i något försäkringsbolag.

 

Grund för distributionen

Bolaget företräder alltid sina kunder, men utför inte någon opartisk och personlig analys. Bolaget distribuerar istället försäkringar från flera försäkringsföretag utan att göra någon opartisk och personlig analys.

 

Bolaget förmedlar följande typer av försäkringsprodukter:

 • Privat Pensionsförsäkring
 • Tjänstepensionsförsäkring
 • Kapitalförsäkring
 • Sjukförsäkring

 

Bolaget förmedlar försäkringar från följande försäkringsföretag:

 • Nordnet
 • Danica Pension
 • Folksam
 • Euro Accident

 

 

Försäkringsbaserade investeringsprodukter

Bolaget förmedlar försäkringsbaserade investeringsprodukter, t.ex. fondförsäkring, depåförsäkring och traditionell försäkring.

 

Huruvida den rådgivning Bolaget tillhandahåller avseende försäkringsbaserade investeringsprodukter är baserad på en allmän eller mer begränsad analys av olika produkter kommer Bolaget att informera om i samband med rådgivningen och grunderna för rådgivningen kommer att dokumenteras. Det kommer då även att framgå om Bolaget lämnar råd om försäkringar som Bolaget, helt eller delvis, har utvecklat själv, företag som Bolaget har nära förbindelser med eller andra företag som Bolaget har ett sådant rättsligt eller ekonomiskt förhållande till att det kan påverka rådgivningen.

 

Bolaget kommer även, i samband med rådgivningen att lämna information om följande:

 • Produkter, leverantörer och placeringsstrategier
 • Hur urvalet av produkter  och leverantörer gjorts, analyserat per typ av produkt
 • Vägledning om och varningar avseende risker med placeringarna
 • Kostnader och avgifter
 • Huruvida Bolaget regelbundet kommer att bedöma lämpligheten avseende de produkter som rekommenderas

 

Intressekonflikter

För att Bolagets kunder ska kunna känna sig helt trygga med Bolaget har riktlinjer för undvikande av intressekonflikter upprättats. Syftet med dessa är att en kund inte ska kunna drabbas negativt av en intressekonflikt. Exempel på s.k. potentiella intressekonflikter finns i Policy för undvikande av intressekonflikter som du finner här.


Pris- och ersättningsinformation

Pensionskontroll distribuerar inte försäkring grundad på en opartisk och personlig analys och redovisar detta för kunden innan försäkringsavtal ingås.

Detta innebär att Pensionskontroll får ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed. För att säkerställa att ersättningen inte strider mot god försäkringsdistributionssed ska Pensionskontroll innan ersättning tas emot från ett försäkringsbolag säkerställa att det inte föreligger intressekonflikter som gör att kundens intresse riskerar att åsidosättas. För detta ändamål har Pensionskontroll tagit fram policy för undvikande av intressekonflikter, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, etiska policy samt en riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed.

Om Pensionskontroll i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter ska ta emot ersättning från någon annan än kunden ska även följande iakttas.

Ersättningen får inte ha någon negativ inverkan på den distributionstjänst eller försäkringsprodukt som distribueras och ersättningen får inte heller försämra Pensionskontrolls förutsättningar att agera hederligt rättvist och professionellt i enlighet med kundens bästa. Vägledning om vad detta innebär återfinns i Pensionskontrolls etiska policy, riktlinje avseende god försäkringsdistributionssed, riktlinje avseende rådgivning och marknadsföring, policy för undvikande av intressekonflikter.

Pensionskontroll får ersättning (provision) löpande under försäkringsavtalens löptid. Denna ersättning betalas ut från den försäkringsgivare där försäkringen placerats. Ersättningen kan skilja sig  åt mellan olika försäkringsgivare och ersättningens storlek och grunderna för hur den bestäms, om ersättningen är stegrande i vissa situationer och huruvida det föreligger annullationsansvar, så informerar Pensionskontroll om detta i samband med försäkringsdistributionen, dock alltid innan försäkringen distribueras.

Pensionskontroll får i samband med distribution av försäkringsbaserade investeringsprodukter aldrig ta emot ersättning från någon annan än kunden om ersättningen till väsentlig del avser tjänster som ännu inte utförts, och ersättning som baseras på premiebetalningar som ännu inte betalats, s.k. up-frontersättning. Till sist är ersättning från någon annan än kunden inte tillåten om dess storlek står i uppenbart missförhållande till den tjänster som utförts.

Exempel på när ersättningen står i uppenbart missförhållande till den tjänst som utförts är om den s.k. löpande ersättningen har höjts under en initial period i syfte att kringgå förbudet att betala ut s.k. up-frontersättning.

Pensionskontroll kommer att redovisa den exakta ersättning som Pensionskontroll erhåller för distributionen i samband med respektive förmedlingstillfälle.

Information om Bolagets behandling av personuppgifter

Bolagets personuppgiftsklausul framkommer på hemsidan www.pensiono.se.

Kontaktuppgifter rörande Bolaget

556862-6609, Kopparbegsv. 8, 722 13 Västerås. www.pensiono.se, 021-475 05 53

Namnet på den anställda som ska distribuera försäkringen framgår av rådgivningsdokumentationen som upprättas i samband med distributionen.

 

Kontaktuppgifter myndigheter

Finansinspektionen

Box 7821, 103 97 Stockholm, 08-787 80 00, www.fi.se  finansinspektionen@fi.se 

 

Bolagsverket

851 81 Sundsvall, 060-18 40 00, www.bolagsverket.se bolagsverket@bolagsverket.se

 

Konsumentverket

Box 48, 651 02 Karlstad, 0771-42 33 00, www.konsumentverket.se konsumentverket@konsumentverket.se

 

Kontaktuppgifter ansvarsförsäkring

IF Skadeförsäkring, IF Kundservice, Box 190, 851 03 Sundsvall, 0771-56 00 001 Insamling

Via en fullmakt samlar vi in information om dina pensionsförsäkringar.

2 Optimering

En sammanställning upprättas inklusive förbättringsförslag

3 Genomgång och förändring

Finns förbättringar sker en personlig genomgång med en försäkringsexpert

Starta nu! Det är kostnadsfritt! Kom igång genom att registrera dig, det är kostnadsfritt och tar 30 sekunder.
Vi på Pensiono

Det är vi som hjälper dig spara pengar

Vi på Pensiono
Frågor och svar

FAQ

Frågor och svar
Försäkringsbolag

Vi samlar in information och jämför villkor

Försäkringsbolag